GiveMeInfo project

Yerevan State University

Cases

Case #2714

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 28.05.2019

Request Date 16.05.2019

Response date 20.05.2015

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Քաղաքացու հարցում:Քաղաքացիը Արփի Ալավերդյանը դիմել էր Երևանի պետական համալսարան խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե թե քանի կայանատեղի է հատկացված ԵՊՀ յուրաքանչյուր ֆակուլտետին, վերոնշյալ ուս-կառույցի ավտոկայանատեղիում։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

16.05.2019 #2734 - Երևանի քաղաքապետարան

Քաղաքացու հարցում: Քաղաքացի Սոնա Քյարունցը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Երևանի քաղաքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե որքան գումար է հատկացվել օպերայի տարածքների կանաչապատման համար և որքան է ծախսվել 2019 թվականին:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.