GiveMeInfo project

Yerevan State University

Cases

Case #2708

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 06.07.2019

Request Date 16.05.2019

Response date 20.05.2019

Full Name Էլզա Գալստյան

Case Description Քաղաքացու հարցում: Քաղաքացի Էլզա Գալստյանը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Երևանի պետական համալսարան խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ԵՊՀ տարածքում գործող սննդի կետերի ( 7-րդ մասնաշենքի կողքին գործող «Cuccina serviсe cafeteria» և 3-րդ մասնաշենքի նկուղային հարկում գործող «Artlunch») փակման հիմքերի ու պատճառների մասին, որոնք դժվարություններ են առաջացրել ուսանողների համար։ Ե՞րբ են նախատեսվում շահագործել նոր սննդի կետեր։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.11.2019 #2858 - Ministry of Defense

Էլեկտրոնային հարցումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի՞ էլեկտրոնային հարցում է ստացել Ձեր ղեկավարած գերատեսչությունը 2018 և 2019 թթ.-ին՝ ըստ տարիների:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.