GiveMeInfo project

Ministry of Agriculture (until 2019 June)

Cases

Case #2645

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 08.04.2019

Request Date 02.04.2019

Response date 04.04.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայյի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թվականի ապրիլի 2-ին դիմել էր Գյուղատնտեսության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե 2018 թ.-ի հունիսի 1-ից նախարարությունում որքան ծառայողական մեքենա է կրճատվել, որքան վարորդ և մեքենաներից քանիսն են եղել չշահագործված:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

03.10.2019 #2816 - State market control inspectorate

ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 3-ին դիմել էր շուկայի վերահսկողության պետական տեսչություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է գերատեսչությունում տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու պաշտոնատար անձը (խնդրում ենք նշել անունը,...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.