GiveMeInfo project

Ministry of Diaspora

Cases

Case #2611

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 26.02.2019

Request Date 20.02.2019

Response date 21.02.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր Սփյուռքի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել Գերատեսչության տնօրինության տակ գտնվող այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնք գաղտնազերծվել են 2018 թվականի ընթացքում:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

22.04.2019 #2672 - Ministry of Defense

Զինծառայողների հաշվառման տարիք: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թվականի ապրիլի 22-ին դիմել էր Պաշտպանության նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե որ տարիքում են սկսում հաշվառել տղա երեխաներին զինծառայության նպատակոց,արդյոք այդ տաչիքից...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.