GiveMeInfo project

Arabkir administrative district

Cases

Case #2586

Response type Late full response

Request type Electronic

Entry date 01.03.2019

Request Date 30.01.2019

Response date 13.02.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Պարգևավճարներ 2016, 2017, 2018 թթ. դեկտեմբեր: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի հունվարի 30-ին դիմել էր Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան խնդրելով տրամադրել 2016, 2017 և 2018 թվականների դեկտեմբերի ընթացքում պարգևավճար ստացած անձանց ցանկն ու յուրաքանչյուրի ստացած պարգևավճարի չափը: 2019 թվականի փետրվարի 13-ին Երևանի քաղաքապետարանը հարցմանն ի պատասխան տրամադրել է Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական բոլոր շրջանների պարգևատրված աշխատակիցների ցանկը՝ նշելով յուրաքանչյուրին տրված պարգևավճարի չափը:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

22.04.2019 #2672 - Ministry of Defense

Զինծառայողների հաշվառման տարիք: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թվականի ապրիլի 22-ին դիմել էր Պաշտպանության նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե որ տարիքում են սկսում հաշվառել տղա երեխաներին զինծառայության նպատակոց,արդյոք այդ տաչիքից...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.