GiveMeInfo project

Երևանի քաղաքապետարան

Cases

Case #2583

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 21.03.2019

Request Date 30.01.2019

Response date 05.02.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description Բյուջե և հաշվետվություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի հունվարի 14-ին դիմել էր Երևանի քաղաքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել «Երևան 2800» մշակութային հիմնադրամի 2018 թվականի բյուջեն և 2018 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

16.05.2019 #2680 - RA Ministry of Emergency Situations

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի պաշտոնական կայք է ստեղծվել կամ վերամշակվել 2014-2019 թթ.-ի ընթացքում գերատեսչության համար և որքան գումար է ծախսվել գերատեսչության...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.