GiveMeInfo project

Երևանի քաղաքապետարան

Cases

Case #2561

Response type Late full response

Request type Electronic

Entry date 01.03.2019

Request Date 23.01.2019

Response date 13.02.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description Պարգևավճարներ 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի հունվարի 21-ին կրկնակի հարցմամբ դիմել էր Երևանի քաղաքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել 2018 թ.-ի սեպտեմբերից դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում Երևանի քաղաքապետի կողմից պարգևատրված աշխատակիցների ցանկը՝ նշելով յուրաքանչյուրին տրված պարգևավճարի չափը: Քաղաքապետարանը պատասխանել է նույն օրը՝ հղում անելով ֆեյսբուքյան էջի, ինչով խախտել է «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջները։ Այն է՝ եթե մերժվում է տեղեկատվության տրամադրումը, ապա պետք է մերժումը հիմնավորված լինի և հղում անի կոնկրետ օրենքի կոնկրետ դրույթի վրա, որով մերժվում է պահանջվող տեղեկատվությունը։ Ավելի ուշ՝ 2019 թվականի փետրվարի 13-ին, Երևանի քաղաքապետարանը տրամադրել է Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական բոլոր շրջանների պարգևատրված աշխատակիցների ցանկը՝ նշելով յուրաքանչյուրին տրված պարգևավճարի չափը:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

01.03.2019 #2629 - Office of Prime Minister

Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել աշխատակազմի տնօրինության տակ գտնվող այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնք գաղտնազերծվել են 2018 թվականի ընթացքում: Վարչապետի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.