GiveMeInfo project

Information and Public Relations Center SNCO

Cases

Case #2548

Response type Late full response

Request type Electronic

Entry date 08.01.2019

Request Date 10.12.2018

Response date 08.01.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description Հաստիքացուցակ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի սեպտեմբերի 10-ին դիմել էր «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ ՝ խնդրելով տրամադրել ՊՈԱԿ-ի հաստիքացուցակը:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

30.05.2019 #2724 - Office of Prime Minister

Լրագրողի հարցում: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն էր դիմել Radio France International-ի ֆրանսիացի լրագրող Կոնստանտ Լեոնը և խնդրել իրեն աջակցել տեղեկեղություն ստանլու հարցում: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թ.-ի մայիսի 30-ին դիմել էր վարչապետի աշխատակազմին խնդրելով՝ տրամադրել ՀՀ...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.