GiveMeInfo project

Ministry of Foreign Affairs

Cases

Case #2522

Response type Incomplete response

Request type Electronic

Entry date 04.03.2019

Request Date 10.12.2018

Response date 17.12.2018

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description Տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի դեկտեմբերի 10-ին դիմել էր ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել 2016 և 2017 թվականների, 2018 թվականի 1-3 եռամսյակների ընթացքում գերատեսչության կողմից ստացված տեղեկություն ստանալու հարցումների տարեկան վիճակագրությունների հրապարակման աղբյուրները(էլեկտրոնային հղումները), ինչպես նաև տեղեկություն այն մասին, թե վերոհիշյալ ժամանակահատվածում գերատսչությանը տեղեկություն ստանալու հարցմամբ դիմողներից քանիսն են եղել քաղաքացի, քանիսը՝ ՀԿ և քանիսը՝ լրագրող։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

01.03.2019 #2629 - Office of Prime Minister

Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել աշխատակազմի տնօրինության տակ գտնվող այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնք գաղտնազերծվել են 2018 թվականի ընթացքում: Վարչապետի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.