GiveMeInfo project

RA Ministry of Emergency Situations

Cases

Case #2512

Response type Incomplete response

Request type Electronic

Entry date 21.12.2018

Request Date 10.12.2018

Response date 14.12.2018

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description Տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի դեկտեմբերի 10-ին դիմել էր ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել 2016 և 2017 թվականների, 2018 թվականի 1-3 եռամսյակների ընթացքում գերատեսչության կողմից ստացված տեղեկություն ստանալու հարցումների տարեկան վիճակագրությունների հրապարակման աղբյուրները(էլեկտրոնային հղումները), ինչպես նաև տեղեկություն այն մասին, թե վերոհիշյալ ժամանակահատվածում գերատսչությանը տեղեկություն ստանալու հարցմամբ դիմողներից քանիսն են եղել քաղաքացի, քանիսը՝ ՀԿ և քանիսը՝ լրագրող։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.