GiveMeInfo project

Արմավիր

Cases

Case #2490

Response type Late full response

Request type Electronic

Entry date 06.07.2019

Request Date 06.11.2018

Response date 30.11.1899

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description Մարզպետարանների բյուջե: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր Արմավիրի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել մարզպետարանի 2018 թ.-ի 3-րդ եռամսյակի բյուջեն և կատարման մանրամասն հաշվետվությունը:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

02.07.2019 #2752 - Ministry of Foreign Affairs

Էլեկտրոնային ծառայություններ:Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի հուլիսի 2-ին դիմել էր արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե Ձեր ղեկավարած գերատեսչության կողմից ինչ էլեկտրոնային ծառայություններ են գործարկվում

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.