GiveMeInfo project

Ministry of Education,Science, Culture and Sport

Cases

Case #2458

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 22.08.2018

Request Date 15.08.2018

Response date 17.08.2018

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն ՀԿ

Case Description 2017 թ. և 2018թ.-ին ՀՀ պետական բյուջեից ՀԿ-ներին տրամադրված դրամաշնորհներ և սուբսիդիաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի օգոստոսի 15-ին դիմել էր նախարարություն՝ խնդրելով տեղեկություն ՀՀ պետական բյուջեից ՀԿ-ներին տրամադրված դրամաշնորհների և սուբսիդիաների վերաբերյալ:← Back to list

Request
Related files
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

16.05.2019 #2680 - RA Ministry of Emergency Situations

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի պաշտոնական կայք է ստեղծվել կամ վերամշակվել 2014-2019 թթ.-ի ընթացքում գերատեսչության համար և որքան գումար է ծախսվել գերատեսչության...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.