GiveMeInfo project

The staff of the the RA Government (until 2018 May)

Cases

Case #2342

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 18.02.2018

Request Date 12.02.2018

Response date 16.02.2018

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description Էլեկտրոնային հարցումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի փետրվարի 12-ին դիմել էր ՀՀ կառավարության աշխատակազմ` խնդրելով տեղեկություններ 2015թ․-ին, 2016թ․-ին և 2017 թ․-ին ստացված էլեկտրանային հարցումների վերաբերյալ: Կառավարության աշխատակազմը լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 5 աշխատանքային օր անց:← Back to list

Request
Related files
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2023 #3466 - Health and Labor Inspectorate

Ուղեցույց: 2023 թվականիհունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել ծ «Պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանքի ցուցիչները Հայաստանի Հանրապետությունում» ուղեցույցի աշխատանքային pdf կամ...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.