GiveMeInfo project

Երևանի քաղաքապետարան

Cases

Case #2333

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 26.01.2018

Request Date 12.01.2018

Response date 19.01.2018

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description Ամանորի ծախսեր: 2018թ.-ի հունվարի 12-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր Երևանի քաղաքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն ամանորի ծախսերի վերաբերյալ: Քաղաքապետարանը պատասխան է տրամադրել 5 աշխատանքային օր անց:← Back to list

Request
Answer
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.09.2022 #3400 - Ministry of Foreign Affairs

Ինֆորմացիայի և ժողովրդավարության ֆորում: 2022 թվականի սեպտեմբերի 6-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե մասնակցելո՞ւ է արդյոք ՀՀ ԱԳՆ-ն սույն թվականի սեպտեմբերի 22-ին ԱՄՆ-ում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.