GiveMeInfo project

Ministry of Defense

Cases

Case #2310

Response type Late full response

Request type Written

Entry date 25.12.2017

Request Date 27.01.2017

Response date 08.02.2017

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description Զինվորական ծառայություն: 2017թ.-ի հունվարի 27-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել զինծառայության վերաբերյալ: Նախարարությունը լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 8 աշխատանքային օր անց:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.08.2023 #3510 - State Revenue Committee

The New York Times: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է ՊԵԿ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե արդյոք հավաստի են Աﬔրիկյան The New York Times-ի` 2023 թ․ ապրիլի 18-ի հրապարակման ﬔջ նշված տվյալները, որոնց համաձայն՝ Ռսաստան երկակի նշանակության ապրանքներ, տվյալ պարագայմ...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.