GiveMeInfo project

Ministry of Justice

Cases

Case #2306

Response type Late full response

Request type Electronic

Entry date 13.12.2017

Request Date 28.11.2017

Response date 12.12.2017

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description ՏԱ մասին օրենքի նախագիծ: 2017թ.-ի նոյեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր արդարադատության նախարարություն՝ խնդրելով տեղեկություն ՏԱ մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ: Նախարարությունը 11 աշխատանքային օր անց տրամադրել հարցման պատասխանը:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.08.2023 #3510 - State Revenue Committee

The New York Times: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է ՊԵԿ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե արդյոք հավաստի են Աﬔրիկյան The New York Times-ի` 2023 թ․ ապրիլի 18-ի հրապարակման ﬔջ նշված տվյալները, որոնց համաձայն՝ Ռսաստան երկակի նշանակության ապրանքներ, տվյալ պարագայմ...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.