GiveMeInfo project

Ministry of Justice

Cases

Case #2306

Response type Late full response

Request type Electronic

Entry date 13.12.2017

Request Date 28.11.2017

Response date 12.12.2017

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description ՏԱ մասին օրենքի նախագիծ: 2017թ.-ի նոյեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր արդարադատության նախարարություն՝ խնդրելով տեղեկություն ՏԱ մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ: Նախարարությունը 11 աշխատանքային օր անց տրամադրել հարցման պատասխանը:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2024 #3573 - Ministry of Foreign Affairs

Արցախը արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարութունն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում Արցախի հարցով ինչ կոնկրետ դիրքորոշում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.