GiveMeInfo project

Պետական գույքի կառավարման վարչություն (until 2018 June)

Cases

Case #2200

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 30.11.2016

Request Date 21.11.2016

Response date 23.11.2016

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description ՏԱ համար պատասխանատու պաշտոնյատար անձ: 2016թ.-ի նոյեմբերի 21-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր Պետական գույքի կառավարման վարչություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն ՏԱ համար պատասխանատու պաշտոնյատար անձի վերաբերյալ: Վարչությունը լիարժեք պատասխան է տրամադրել 2 օր անց:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.03.2020 #2969 - Սյունիք

Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2019: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի մարտի 6-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել՝ խնդրելով տրամադրել Մարզպետարանի աշխատակազմի տնօրինության տակ գտնվող այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնք գաղտնազերծվել են 2019 թվականի ընթացքում, ինչպես նաև պաշտոնական կայքի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.