GiveMeInfo project

Norq-Marash administrative district

Cases

Case #2131

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 24.10.2016

Request Date 07.10.2016

Response date 13.10.2016

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description Կնքված պայմանագրեր: 2016թ.ի հոկտեմբերի 7-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջան՝ խնդրելով տրամադրել 2016թ.-ի 3-րդ եռամսյակում գնումների գործընթացում կնքված պայմանագրերի պատճենները և ձեռք բերված ծառայությունների և ապրանքների ընդհանուր արժեքը: Վարչական շրջանը թերի պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 4 աշխատանքային օր անց: Պատասխանը համարվել է թերի ձեռք բերված ծառայությունների և ապրանքների ընդհանուր արժեքի բացակայության պատճառով:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.