GiveMeInfo project

Primary School 24 after S. Spandaryan, Yerevan

Cases

Case #2102

Response type Late full response

Request type Written

Entry date 13.10.2016

Request Date 14.09.2016

Response date 29.09.2016

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description Հավաքարարի հաստիքի վերաբերյալ.2016թ.ի սեպտեմբերի 14-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևանի Ս. Սպանդարյանի անվան թիվ 24 հիմնական դպրոց՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ դպրոցում հավաքարարի հաստիքի վերաբերյալ: Դպրոցը լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 10 օր անց:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

15.09.2020 #3133 - Ministry of Labor and Social Affairs

Տեղեկություն ստանալու հարցումներ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել, թե տեղեկություն ստանալու քանի հարցում է ստացել այս կառույցը 2020թ․ մարտի 16-ից սեպտեմբերի 15-ը...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.