GiveMeInfo project

Ministry of Urban Development

Cases

Case #1882

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 25.03.2016

Request Date 11.03.2016

Response date 18.03.2016

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2016թ.-ի մարտի 16-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ նախարարության գործունեության վերաբերյալ: Նախարարությունը լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 7 օր անց:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.11.2019 #2858 - Ministry of Defense

Էլեկտրոնային հարցումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի՞ էլեկտրոնային հարցում է ստացել Ձեր ղեկավարած գերատեսչությունը 2018 և 2019 թթ.-ին՝ ըստ տարիների:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.