GiveMeInfo project

Bio-Resource Management Agency

Cases

Case #1871

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 03.06.2016

Request Date 17.03.2016

Response date 22.03.2016

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description Ծառայողական ավտոմեքենաներ.2016թ.-ի մարտի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ գործակալության ծառայողական ավտոմեքենաների վերաբերյալ: Գործակալությունը լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 5 օր անց: Թեև պատասխան գրությունը թվագրված է մարտի 18, սակայն գրության փոստային կնիքի ամսաթիվը վկայում է, որ այն ուղարկվել է մարտի 22-ին:← Back to list

Request
Related files
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.05.2022 #3398 - Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Պատերազմ և ջրային ռեսուրսներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Կանաչ Հայաստան» բնապահպանական, կրթական ՀԿ-ն՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ 2022 թվականի ապրիլի 25-ին ՀԿ-ն ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 44-օրյա...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.