GiveMeInfo project

Պետական գույքի կառավարման վարչություն (until 2018 June)

Cases

Case #1841

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 03.06.2016

Request Date 23.02.2016

Response date 26.02.2016

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description էլեկտրոնային հարցումներ.2016թ.-ի փետրվարի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր Պետական գույքի կառավարման վարչությանը` խնդրելով տեղեկություններ էլէկտրոնային հարցումներ ստանալու վերաբերյալ: Վարչությունը լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 3 օր անց:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

02.07.2019 #2752 - Ministry of Foreign Affairs

Էլեկտրոնային ծառայություններ:Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի հուլիսի 2-ին դիմել էր արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե Ձեր ղեկավարած գերատեսչության կողմից ինչ էլեկտրոնային ծառայություններ են գործարկվում

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.