GiveMeInfo project

Civil Status Acts Registration Agency

Cases

Case #1593

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 06.05.2015

Request Date 23.02.2015

Response date 27.02.2015

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2015թ.-ի փետրվարի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ գործակալության ծառայողական ավտոմեքենաների վերաբերյալ: Գործակալությունը լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 4 օր անց: Թեև պատասխան գրությունը թվագրված է փետրվարի 26, սակայն գրության փոստային կնիքի ամսաթիվը վկայում է, որ այն ուղարկվել է փետրվարի 27-ին:



← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.



Latest entry

24.01.2024 #3573 - Ministry of Foreign Affairs

Արցախը արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարութունն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում Արցախի հարցով ինչ կոնկրետ դիրքորոշում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.