GiveMeInfo project

Ministry of Urban Development

Cases

Case #1532

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 05.05.2015

Request Date 14.01.2015

Response date 20.01.2015

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2015թ.-ի հունվարի 14-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ, իսկ 2015թ.-ի հունվարի 14-ին` նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով, դիմել էր ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ նախարարության` տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու պաշտոնատար անձի վերաբերյալ: Նախարարությունն էլեկտրոնային փոստի միջոցով լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղակելուց 6 օր անց: Թեև պատասխան գրությունը թվագրված է հունվարի 19, սակայն էլեկտրոնային փոստի միջոցով այն ուղարկվել է հունվարի 20-ին:← Back to list

Request
Related files
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

30.06.2020 #3058 - Arabkir administrative district

COVID-19: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունիսի 30-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի վարչական շրջանի բյուջեով նախատեսված այն ծրագրերի/միջոցառումների ցանկը, որոնք հետաձգվել կամ չեղարկվել են Նոր...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.