GiveMeInfo project

Գավառի քաղաքապետարան

Cases

Case #1489

Response type Late full response

Request type Written

Entry date 03.12.2014

Request Date 05.11.2014

Response date 21.11.2014

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2014թ.-ի նոյեմբերի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Գավառի քաղաքապետարանին և խնդրել տեղեկություններ քաղաքի բյուջեի ծախսերի վերաբերյալ: Քաղաքապետարանը 16 թերթ առդիրով լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 16 օր անց:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

16.05.2019 #2680 - RA Ministry of Emergency Situations

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի պաշտոնական կայք է ստեղծվել կամ վերամշակվել 2014-2019 թթ.-ի ընթացքում գերատեսչության համար և որքան գումար է ծախսվել գերատեսչության...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.