GiveMeInfo project

Charentsavan Municipality

Cases

Case #1457

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 03.12.2014

Request Date 05.11.2014

Response date 13.11.2014

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2014թ.-ի նոյեմբերի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Չարենցավանի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ քաղաքապետի գործուղումների և քաղաքում ասֆալտապատման աշխատանքների վերաբերյալ: Քաղաքապետարանը լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 8 օր անց: Թեև պատասխան գրությունը թվագրված է նոյեմբերի 12, սակայն գրության ծրարի փոստային կնիքի ամսաթիվը վկայում է, որ այն ուղարկվել է նոյեմբերի 13-ին:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.09.2022 #3400 - Ministry of Foreign Affairs

Ինֆորմացիայի և ժողովրդավարության ֆորում: 2022 թվականի սեպտեմբերի 6-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե մասնակցելո՞ւ է արդյոք ՀՀ ԱԳՆ-ն սույն թվականի սեպտեմբերի 22-ին ԱՄՆ-ում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.