GiveMeInfo project

RA Chamber of Control

Cases

Case #1277

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 06.09.2013

Request Date 20.08.2013

Response date 26.08.2013

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2013թ.-ի օգոստոսի 20-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ վերահսկիչ պալատին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ պալատի աշխատակիցների ստացած պարգևատրումների մասին: Պալատը լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 6 օր հետո:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.05.2022 #3398 - Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Պատերազմ և ջրային ռեսուրսներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Կանաչ Հայաստան» բնապահպանական, կրթական ՀԿ-ն՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ 2022 թվականի ապրիլի 25-ին ՀԿ-ն ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 44-օրյա...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.