GiveMeInfo project

"Arshakyan brothers" CJSC

Cases

Case #1260

Response type Mute refusal

Request type Written

Entry date 20.08.2013

Request Date 30.07.2013

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2013թ.-ի հուլիսի 30-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր "Արշակյան եղբայրներ" ՍՊԸ-ին և խնդրել էր տեղեկություններ ՍՊԸ-ի կողմից սպասարկվող երթուղիների վարորդների թվի և աշխատավարձերի վերաբերյալ: ՍՊԸ-ն հարցմանը չի պատասխանել:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

01.04.2021 #3235 - Գեղարքունիքի մարզպետարան

Ծնելիություն Գեղարքունիք։ 2021 թվականի ապրիլի 1-ին քաղաքացի Մարիամ Ղազարյանը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Գեղարքունիքի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել մարզի ծնելության վերաբերյալ տվյալներ2002 և 2020 թվականների համար։ Պատասխան գրությամբ մարզպետարանը նշել է, որ հարցմամբ պահանջված...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.