GiveMeInfo project

Primary School 4 after Լ. Shant, Yerevan

Cases

Case #1054

Response type Late full response

Request type Written

Entry date 20.10.2016

Request Date 12.09.2012

Response date 19.10.2012

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2012թ.-ի սեպտեմբերի 12-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու կրկնակի հարցմամբ Լ. Շանթի անվան թիվ 4 դպրոցից խնդրել էր տեղեկություններ դպրոցում 1-ին դասարանի ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի վերաբերյալ, քանի որ դպրոցն անպատասխան էր թողել Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի՝ 2012թ.-ի օգոստոսի 17-ի նույնաբովանդակ հարցումը: Դպրոցն անպատասխան էր թողել նաև կրկնակի հարցումը: Սակայն Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի եռամսյակային սև ցուցակում հայտնվելուց հետո կրկնակի հարցումն ուղարկելուց 1 ամիս 6 օր անց էլեկտրոնային փոստի միջոցով տրամադրեց լիարժեք պատասխան:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

11.09.2023 #3534 - "Civil Contract" Party

Նախընտրական նվիրատվություն․ կրկնակի հարցում։ ԻԱԿ-ը 2023 թվականի օգոստոսի 23-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն՝ խնդրելով տեղեկություններ Երևանի ավագանու ընտրություններին ընդառաջ տեղի ունեցած՝ կուսակցության դրամահավաք-երեկոյի ընթացքում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.