GiveMeInfo project

Primary School 2 after Kh. Abovyan, Yerevan

Cases

Case #1053

Response type Mute refusal

Request type Written

Entry date 20.10.2016

Request Date 12.09.2012

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի սեպտեմբերի 12-ին տեղեկություն ստանալու կրկնակի հարցում էր ուղարկել Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 2 դպրոցին և խնդրել էր տեղեկություններ դպրոցում 1-ին դասարանի ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի վերաբերյալ: Նշենք, որ դպրոցը չէր պատասխանել 2012թ.-ի օգոստոսի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ուղարկած նույնաբովանդակ հարցմանը: Դպրոցը կրկնակի հարցումը ևս թողել է անպատասխան:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.