GiveMeInfo project

Primary School 4 after Լ. Shant, Yerevan

Cases

Case #1013

Response type Late full response

Request type Written

Entry date 20.10.2016

Request Date 17.08.2012

Response date 19.10.2012

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի օգոստոսի 17-ին տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Լ. Շանթի անվան թիվ 4 դպրոցին՝ խնդրելով տեղեկություններ դպրոցում 1-ին դասարանի ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի վերաբերյալ: Դպրոցը հարցումը թողել էր անպատասխան:Սակայն Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի եռամսյակային սև ցուցակում հայտնվելուց հետո հարցումն ուղարկելուց 2 ամիս 2 օր անց էլեկտրոնային փոստի միջոցով տրամադրեց լիարժեք պատասխան:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.05.2022 #3398 - Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Պատերազմ և ջրային ռեսուրսներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Կանաչ Հայաստան» բնապահպանական, կրթական ՀԿ-ն՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ 2022 թվականի ապրիլի 25-ին ՀԿ-ն ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 44-օրյա...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.