GiveMeInfo project

Ministry of Urban Development

Cases

Total number of requests: 36

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
647 23.01.2012 Late full response Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ ՀԿ-ն 2011թ.-ի հունիսի 6-ին դիմել էր ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության Քաղաքաշինական պետական տեսչությանը` խնդրելով տեղեկություններ Երևանի Նալբանդյան, Ա.Պետրոսյան,... "Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ" ՀԿ 01.06.2011 16.06.2011
498 02.08.2011 Full response with referral ԻԱԿ-ը դիմել էր ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը` խնդրելով հայտնել կա՞ն արդյոք ստանդարտներ, որոնք սահմանում են, թե օրվա ընթացքում որ ժամից կարող են սկսվել բարձր աղմուկով ուղեկցվող շինարարական... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 18.06.2010 25.06.2010
495 02.08.2011 Mute refusal 2010թ.-ի հունիսի 24-ին ԻԱԿ-ը դիմել էր ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը` ԻԱԿ-ին դիմած քաղաքացի Նորիկ Հովհաննիսյանի համար վթարային վիճակում գտնվող տների փոխարինման վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 24.06.2010 -
403 25.07.2011 Late full response 2010թ.-ի նոյեմբերի 27-ին ԻԱԿ-ը դրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 2010թ.-ի բյուջեով գրենական պարագաների ձեռքբերման համար նախատեսված և... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 27.11.2010 07.12.2010
375 19.07.2011 Late full response ԻԱԿ-ը 2011թ.-ի մայիսի 25-ին դիմել էր ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ նախարարության կարիքների համար գրենական պարագաների ձեռքբերման համար 2009թ.-ի բյուջեով... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 25.05.2011 06.06.2011
342 18.07.2011 On time full response ԻԱԿ-ը 2011թ.-ի փետրվարի 7-ին դիմել էր ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը և խնդրել էր հայտնել կա՞ն արդյոք նախարարության տնօրինության տակ փաստաթղթեր, որոնք գաղտնազերծվել են 2010թ-ին: Նաև խնդրել էր... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 07.02.2011 14.02.2011

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.11.2019 #2858 - Ministry of Defense

Էլեկտրոնային հարցումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի՞ էլեկտրոնային հարցում է ստացել Ձեր ղեկավարած գերատեսչությունը 2018 և 2019 թթ.-ին՝ ըստ տարիների:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.