GiveMeInfo project

"Nor Nork" territorial military registration and...

Cases

Case #730

Response type Full response with referral

Request type Written

Entry date 20.02.2012

Request Date 07.07.2009

Response date 22.07.2009

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր "Նոր Նորք" տարածքի զինվորական կոմիսարիատin` խնդրելով տեղեկություններ նորակոչիկների վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիության և տեղեկատվության ազատության ոլորտում զինվորական կոմիսատների գործառույթների վերաբերյալ: Ի պատասխան` հարցումն ուղարկելուց 15 օր հետո կոմիսարիատը գրավոր հայտնել էր, որ խնդրվող տեղեկությունները ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել Հայաստանի Զինվորական կոմիսարիատ:← Back to list

Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.