GiveMeInfo project

Ejmiatsin Municipality

Cases

Case #694

Response type Incomplete response

Request type Written

Entry date 20.02.2012

Request Date 11.02.2009

Response date 18.02.2009

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը Էջմիածնի քաղաքապետարանից խնդրել էր տրամադրել Էջմիածնի 2008թ.-ի բյուջեի և բյուջեի կատարման հաշվետվության պատճենները: Քաղաքապետարանը տրամադրել էր միայն բյուջեի պատճենը հարցումն ուղարկելուց 7 օր անց:← Back to list

Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.09.2022 #3400 - Ministry of Foreign Affairs

Ինֆորմացիայի և ժողովրդավարության ֆորում: 2022 թվականի սեպտեմբերի 6-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե մասնակցելո՞ւ է արդյոք ՀՀ ԱԳՆ-ն սույն թվականի սեպտեմբերի 22-ին ԱՄՆ-ում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.