GiveMeInfo project

The State Migration Service

Cases

Case #2703

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 06.07.2019

Request Date 16.05.2019

Response date 20.05.2019

Full Name Մերի Մաթևոսյան

Case Description Քաղաքացու հարցում: Քաղաքացի Մերի Մաթևոսյանը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Միգացիոն պետական ծառայություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե 2017 և 2019 թթ․-ի առաջին եռամսյակներում քանի՞ մարդ է մեկնել ՀՀ-ից և մեկնածների քանի՞ տոկոսն է համարվում աշխատանքային միգրանտ, եւ քանի՞ տոկոսը ՝ մշտական մեկնող։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.11.2019 #2858 - Ministry of Defense

Էլեկտրոնային հարցումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի՞ էլեկտրոնային հարցում է ստացել Ձեր ղեկավարած գերատեսչությունը 2018 և 2019 թթ.-ին՝ ըստ տարիների:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.