GiveMeInfo project

Office of Human Rights Defender

Cases

Case #2637

Response type Late full response

Request type Electronic

Entry date 03.09.2019

Request Date 29.01.2019

Response date 15.03.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Պարգևավճարներ 2016, 2017, 2018 թթ. դեկտեմբեր: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի հունվարի 29-ին դիմել էր Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ՝ խնդրելով տրամադրել 2016, 2017 և 2018 թվականների դեկտեմբերի ընթացքում պարգևավճար ստացած անձանց ցանկն ու յուրաքանչյուրի ստացած պարգևավճարի չափը, ինչպես նաև 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում առկա ծառայողական մեքենաների քանակը և այն պաշտոնատար անձանց ցանկը, որոնց համար նախատեսված են այդ ծառայողական մեքենաները: Գրասենյակից միջանկյալ պատասխանով լրացուցիչ ժամանակ էին խնդրել:Վերջնական պատասխան ուղարկել են ժամկետի խախտումով՝ մարտի 15-ին:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.11.2019 #2858 - Ministry of Defense

Էլեկտրոնային հարցումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի՞ էլեկտրոնային հարցում է ստացել Ձեր ղեկավարած գերատեսչությունը 2018 և 2019 թթ.-ին՝ ըստ տարիների:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.