GiveMeInfo project

State service for food safety

Cases

Case #184

Response type Unjustified refusal

Request type Written

Entry date 15.03.2020

Request Date 19.05.2011

Response date 30.05.2011

Full Name Դիանա Կարապետյան

Case Description Լրագրող Դ. Կարապետյանը խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ 2010թ.-ին Սննդամթերքի անվտանգության և անասնաբուժական պետական տեսչութան տնօրինության տակ գտնվող կամ տեսչությանը պատկանող շինությունների վերանորոգման կամ շինությունների կառուցման, ինչպես նաև դրանց վրա ծախսված գումարների մասին: Հարցումն ուղարկելուց 11 օր անց տեսչությունը պատասխանել է, որ տեսչությունը վերակազմավորվել է, տեսչության նախկին պետը հանդիսանում է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ, և խնդրվող տեղեկությունները ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել նրան: Այս պահանջը չի բխում "Տեղեկատվության ազատության մասին" ՀՀ օրենքից, քանի որ ըստ օրենքի` հղում կարելի է անել այլ մարմնին, եթե տվյալ մարմինը չի տնօրինում խնդրված տեղեկություններին: Տվյալ դեպքում, տեսչության պատասխանից անհայտ չէ, որ տեսչության տնօրինության տակ չկան խնդրված տեղեկությունները, ուստի, տեսչության պատասխանն անհիմն է: Նշենք նաև, որ թեև պատասխան գրությունը թվագրված է մայիսի 27, սակայն ուղարկվել է մայիսի 30-ին` համաձայն ծրարի վրա դրված փոստային կնիքի ամսաթվի:← Back to list

Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

30.06.2020 #3058 - Arabkir administrative district

COVID-19: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունիսի 30-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի վարչական շրջանի բյուջեով նախատեսված այն ծրագրերի/միջոցառումների ցանկը, որոնք հետաձգվել կամ չեղարկվել են Նոր...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.