GiveMeInfo project

Ministry of Nature Protection (until 2019 June)

Cases

Case #1684

Response type Full response with referral

Request type Written

Entry date 03.08.2015

Request Date 09.07.2015

Response date 21.07.2015

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2015թ.-ի հուլիսի 9-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ 2012, 2013 և 2014թ.թ.-ին նախարարության ստացած դրամաշնորհների վերաբերյալ: Նախարարությունը հիմնավոր հղմամբ պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 12 օր անց: Թեև պատասխան գրությունը թվագրված է հուլիսի 18, սակայն գրության փոստային կնիքի ամսաթիվը վկայում է, որ այն ուղարկվել է հուլիսի 21-ին:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

30.06.2020 #3058 - Arabkir administrative district

COVID-19: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունիսի 30-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի վարչական շրջանի բյուջեով նախատեսված այն ծրագրերի/միջոցառումների ցանկը, որոնք հետաձգվել կամ չեղարկվել են Նոր...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.