GiveMeInfo project

School number 143 named after Movses Khorenatsi

Cases

Case #1021

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 10.09.2012

Request Date 17.08.2012

Response date 21.08.2012

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2012թ.-ի օգոստոսի 17-ին ուղարկված տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը Մովսես Խորենացու անվան թիվ 143 դպրոցից խնդրել էր տեղեկություններ դպրոցում 1-ին դասարանի ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի վերաբերյալ: Դպրոցը լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 4 օր անց: Չնայած պատասխան գրությունը թվագրված է օգոստոսի 20, սակայն ուղարկվել է օգոստոսի 21-ին: Այդ է վկայում պատասխան գրության ծրարի փոստային կնիքի ամսաթիվը:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.